ลงทะเบียนฟรี เว็บ พนัน ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ำ 50

Bush ponownie gotowy pozbawi? amerykanów, ale on znowu i znowu b?dzie prosi? Kongres o milionach, aby finansowa? jego провалившуюся wojn?. Jestem pewien, ?e Bush spróbuje zrobi? gabinet gubernatora kosz politycznym, zamiast robi? w?a?ciwe rzeczy i pokrywa? amerykańskich dzieci.

Trenton-gubernator John S. koszy dzi? z?o?y? pozew w imieniu ludu stanu New Jersey, kwestionuj?c list do administracji Busha, ograniczaj?ce prawo do uczestnictwa w programie państwa ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci (SCHIP). Pozew oskar?a administracj? Busha w obchodzie publicznego? ?procesu poprzez fundamentalnej i edycji dowolnego programu za pomoc? listów, które doprowadzi?y do odmowy ubezpieczenia zdrowotnego dla ponad 10 000 dzieci w New Jersey.

„SCHIP jest niekwestionowanym? sukcesem w New Jersey i w Stanach w ca?ym kraju, i determinacja administracji Busha ?ledzi? kursu dzia?ań, który mo?e zaszkodzi? zdrowiu naszych dzieci, niezrozumia?e”, – powiedzia? gubernator koszy. „Ta sama administracja wcze?niej podpisa?a nasza decyzja o nawierzchni 10 000 dzieci, które s? teraz próbuje wyrzuci? z SCHIP, a wniosek, który z?o?yli?my dzisiaj, pokazuje, ?e my po prostu nie pozwolimy na to pozwoli?. Waszyngton powinien by? partnerem dla państw, które staraj? si? obj?? wi?cej dzieci, a nie przeciwnikiem, i wzywam prezydenta zmieni? kurs, wycofa? list i podpisa? przed nim dwupartyjn? ustawodawstwo.”

W li?cie z 17 sierpnia administracja Busha-poinformowa?a Usa, ?e nie b?d? ju? otrzymywa? zwrot kosztów za dzieci w rodzinach, poziom ubóstwa przekracza 250 procent federalnego, je?eli nie b?d? zgodne uci??liwe i nieosi?galne warunków. New Jersey jest jednym z najbardziej agresywnych programów pakietu w kraju i otrzyma? kilka odbi? od rz?du federalnego, w tym w zesz?ym roku od administracji Busha, obecnie obejmuje dzieci w rodzinach do 350 procent ubóstwa. Je?li dyrektywa wejdzie w ?ycie bez sprzeciwu, to wp?ynie to na 10 000 dzieci w New Jersey.

Dyrektywa administracji równie? stara? si? na?o?y? nieuzasadnione i sztywne ograniczenia na programy rz?dowe, w tym 1 rok „wyprze? pozycji, która wymaga od dzieci czeka? ca?y rok bez pokrycia, zanim uzyska? prawo do SCHIP. Obecnie New Jersey wymaga, aby dziecko nie mia?o ubezpieczenia zdrowotnego w ci?gu 3 miesi?cy.

„W ci?gu ca?ego roku administracja Busha chcia?a si? wysi?ki w celu zapewnienia wi?kszej liczby dzieci dost?pem do ubezpieczenia zdrowotnego” – powiedzia? kongresmen Frank Паллон. „Aby dotrze? do jak najwi?kszej liczby dzieci spe?niaj?cych ustalonych kryteriów, państwa cz?onkowskie nale?y zachowa? elastyczno?? w realizacji swoich programów wed?ug w?asnego uznania. Prezydent Bush powa?nie podwa?a t? elastyczno?? i grozi weta dwupartyjn? przepisy, które zachowuje tak? elastyczno??, w zwi?zku z New Jersey nie ma innego wyboru, jak tylko z?o?y? ten pozew.”

Z?o?enie pozwu w New Jersey dzieje si? w tym samym dniu, kiedy siedem innych zjednoczonych og?osili, ?e b?d? d??y? do roszczeń prawnych do dyrektywy administracji Busha. To jest Arizona, Kalifornia, Illinois, Maryland, New Hampshire, New Jork i Waszyngton.